راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده

راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده
راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کنندهReviewed by میر محسن on Dec 28Rating: 4.0راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کنندهاین راهنمای ۴۴ صفحه ای توسط ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان تهیه شده است و برای ناظران معماری بسیار مفید خواهد بود

این راهنمای ۴۴ صفحه ای توسط ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان تهیه شده است و برای ناظران معماری بسیار مفید خواهد بود و پیشنهاد میکنیم حتما آن را دانلود کرده و از مطالب آن نهایت استفاده را ببرید

مﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺶ رو، ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ آن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ارﺟـﺎع ﻛـﺎر ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، در ﻛﺸﻮر و ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻧﺴﺒﺘﺄ اﻣﺮی ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ دادن و ﻳﺎدآوری ﻣﺠﺪد داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد دﻟﮕﺮﻣﻲ ﺑﺮای آﻧـﺎن ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد، ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره و ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل وارد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﻲ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﺎرت، ﻣﻲ ﺗﻮان راﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋـﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، از ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻜﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮو اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

حتما بخوانید:  نکات کاربردى و مهم در خصوص ساخت ساز ها،تخلفات و بررسی کمسیون ماده ۱۰۰
 • : میر محسن
 • : مسایل حقوقی ساختمان
 • : 30
 • : ۰
 • مطالب مرتبط

  بدون دیدگاه

   
   دسته بندی مطالب