آشنایی با طراحی اتصال مفصلی تیر به تیر ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

آشنایی با طراحی اتصال مفصلی تیر به تیر

آشنایی با طراحی اتصال مفصلی تیر به تیر
آشنایی با طراحی اتصال مفصلی تیر به تیرReviewed by میر محسن on Dec 26Rating: 4.5آشنایی با طراحی اتصال مفصلی تیر به تیردر ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﻗﺎب ﻫﺎی ﻟﺮزه ای در وﯾﺮاﯾﺶ ۹۲ از ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ورق ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮل در اﺟﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ورق ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ دوم ﯾﺎ ﺑﺎل ﺳﺘﻮن از ﻧﻮع ﺟﻮﺷﯽ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ اول ) ﺗﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ورق ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ اول ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺮش ) اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ردﯾﻒ ﭘﯿﭻ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﭽﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻗﺮار دارد. و اﺗﺼﺎل ورق ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ دوم ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺮش و ﺧﻤﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

در ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﻗﺎب ﻫﺎی ﻟﺮزه ای در وﯾﺮاﯾﺶ ۹۲ از ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ. در اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺮزه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻃﺮاﺣﯽ از ﺑﺎر وارده ﺑﺮ ﺗﯿﺮ درﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻧﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ. اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ اﺳﺖ

حتما بخوانید:  نرم افزار طراحی اتصال مفصلی با نبشی جان بصورت جوشی
  • : میر محسن
  • : سازه های فولادی
  • : 30
  • : ۰
  • بدون دیدگاه

    
    دسته بندی مطالب