جزوه درس متره و برآورد ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

جزوه درس متره و برآورد

جزوه درس متره و برآورد
جزوه درس متره و برآوردReviewed by میر محسن on Dec 28Rating: 4.5جزوه درس متره و برآوردجزوه درس متره و برآورد براساس فهرست بهای ۹۵ نگارش شده و نکات زیادی را در باره متره و براورد در خود جای داده است . این جزوه ۶۸ صفحه ای در ادامه بصورت رایگان از ام سیویل قابل دانلود است

جزوه درس متره و برآورد براساس فهرست بهای ۹۵ نگارش شده و نکات زیادی را درباره متره و براورد در خود جای داده است. این جزوه ۶۸ صفحه ای شامل فصل های زیر می باشد:

ﻓﺼﻞ اول- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﺮه و ﺑﺮآورد
ﻓﺼﻞ دو – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﻓﺼﻞ ﺳﻪ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور وﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام و اﻧﻮاع ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺞ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻓﺼﻞ ﺷﺶ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ و دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺖ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻗﻄﻌﯽ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺖ – ﺗﻌﺪﯾﻞ

حتما بخوانید:  جزوه بارگذاری سازه‌ها در کلاس‌های آمادگی برای نظام مهندسی
  • : میر محسن
  • : جزوات درسی
  • : 30
  • : ۰
  • بدون دیدگاه

    
    دسته بندی مطالب