0
09113466696

نکات طراحی پارکینگ در معماری

پارکینگ

حداقل دهانه یک پارکینگ ۲٫۵ متر
حداقل دهانه دو پارکینگ کنار هم ۴٫۵ متر
حداقل دهانه سه پارکینگ کنار هم ۷ متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگها ۴٫۵۷ متر
شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد
واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ
۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ
بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ
هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

ارتفاع:
حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۲۰ متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر
حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر
ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر

ارسال دیدگاه