0

کتاب سبز اشتو : طرح هندسی راه (ترجمه فارسی )

مهندسین راه، همانند طراحان راه، در تدارک نیازهای رهنوردان با حفظ یکپـارچگی بـا محـیط اطـراف راه میباشند. طراحی راهها نیازمند مرجع جامع و مشترکی بـرای طراحـی یـک شـبکه یکپارچـه واحـد مـیباشـد. خط مشیهای ارایه شده در آییننامه طرح هندسـی راه AASHTO مبتنـی بـر اقـدامات علمـی و برگرفتـه از آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه میباشد. منظور از مطالب ارایـه شـده، تـدوین آیـین نامـه جامعی برای استفاده در امور اداری، برنامه ریزی و کارهای آموزشی در قالب روابط طراحی میباشد. اعداد مربوط به ضوابط طراحی بر اساس سیستم متریک است. باید توجه داشت که ضـوابط ارایـه شـده در این رسانه بیانگر عدم ایمنی خیابانها و راههای موجود می باشد و نه طرح پروژه های بهسـازی را توجیـه مـیکنند. در پروژه هایی از این نوع معمولاً تجدیدنظرهای اساسی در قوسهای افقی و قـائم نـه لازم اسـت و نـه عملی است و وضع موجود، احتمالاً حفظ میشود. اصولاً بازسازی این تسهیلات بـویژه در مـواردی کـه تغییـر مسیر مهمی لازم نباشد اغلب توجیه پذیر نیست.

هدف این آیین نامه ارایه راهنماییهای لازم به طراح، از طریق معرفی محدودهها و ضوابط پیشنهادی برای ابعاد و اندازههای بحرانی است و ارایه جزئیات طراحی از طریق محاسبات کاملاً علمـی و تئوریـک مـورد نظـرنمیباشد. در طراحی ها برای وضعیتهای خاص انعطاف پذیری های منطقی و مناسبی در ضوابط طراحی مجـاز است. بدین ترتیب که ضوابط حداقل و حداکثری ارایه گردیده که ضوابط حداقل مربوط بـه شـرایط بحرانـی و ضوابط حداکثر مربوط به شرایطی است که آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی بحرانی نیستند.

درادامه این کتاب در سه فصل و بصورت کاملا فارسی با نکات بسیار ارزشمند در مورد طرح هندسی راه تقدیم شما مهندسین عزیز میگردد.

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 8.8 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه