0
09113466696

الزامات قالب بندی

۱️⃣ تمیز بودن و عدم انحنا در قالب، درزبندی مناسب جهت جلوگیری خروج شیره بتن ، اغشته نمودن قالب (روغن کاری) قبل از بکارگیری جهت عدم چسبندگی بتن به قالب (تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آلودگی آرماتور سفره تحتانی با روغن)

۲️⃣ استفاده از فاصله نگهدار اسپیسر ( در قالبهای کوچک حداقل دو عدد اسپیسر استفاده شود)

۳️⃣ استفاده از دوربین تراز یاب ترجیحا لیزری جهت علامت گذاری پایه ها (شمع ) برای کنترل و ایجاد خیز منفی مطابق طرح

۴️⃣ استفاده از پایه اطمینان در فواصل مشخص طبق نقشه و حداقل در فواصل ۰٫۲۵ دهانه از ستونها و یا دیوارها (حداکثر فاصله پایه های اطمینان ۳ متر میباشد)

۵️⃣ توجه به زمانهای پایه برداری (دکفراژ ) که در برگه چک لیست زمان و ترتیب دکفراژ توسط مهندس ناظر شرکت اعلام خواهد شد (در هر حال از برداشتن پایه های اطمینان تا قبل از بتن ریزی دو سقف فوقانی خودداری شود) و حداقل زمان برداشتن پایه اطمینان رسیدن بتن به مقاومت ۲۸ روزه طراحی میباشد

۶️⃣ قالب برداری در کنسول ها به تدریج از لبه آزاد به سمت تکیه گاه صورت میگیرد. قالب برداری در دهانه بین دو تکیه گاه از وسط به سمت تکیه گاهها صورت میگیرد .

۷️⃣ در هنگامیکه دهانه در دو مرحله بتن ریزی می شود تا ریختن قسمت بعدی دهانه پایه ها جهت تامین نیروی ثقلی دال باید زیر دال حفظ گردد.

ارسال دیدگاه