0
09113466696

برآورد میزان الکترود مصرفی در اسکلت فلزی

*** هر یک عدد الکترود نمره ۴ به طول ۳۵ سانتی متر در جوشکاری ستون های دوبل با بعد جوش ۱ سانتی متر، فاصله ای به طول حدودا ۲۰ سانتی متر به صورت ممتد جوش می نماید.

*** هر بسته الکترود نمره ۴ میکا حدودا ۵ کیلوگرم وزن دارد.

*** هر کارتن الکترود میکا ۴ بسته ۵ کیلویی دارد که وزن کارتن آن حدودا ۲۰ کیلوگرم است.

*** با هر بسته الکترود ۵ کیلویی نمره ۴، می توان تیرچه کرومیت به طول ۵۰ متر ساخت. (تیرچه با میلگرد دوبل را هم شامل می شود)

*** جهت برآورد میزان الکترود در اسکلت فلزی، می توان به صورت تقریبی برای هر تن آهن آلات مصرفی میزان ۱٫۵ درصد را جهت برآورد الکترود در نظر گرفت.

*** جهت برآورد میزان الکترود در تیرورق ها می توان به صورت تقریبی برای تن آهن آلات مصرفی میزان ۳ درصد را جهت برآورد الکترود در نظر گرفت.

 

ارسال دیدگاه