0
09113466696

بررسی انواع ترک ها

انواع ترکها :

۱- سازه ایی

۲- غیر سازه ایی

معمولا ترکهای با عرض و عمق کم ترکهای غیر سازه ایی هستند و از اهمیت زیادی به لحاظ تخریب ساختمان و خطرات جانی برخوردار نیستند ولی ترکهایی با عرض ۱٫۵ تا ۲ میلیمتر و عمق ۱٫۵ تا ۲ سانتیمتر ترکهای سازه ایی می باشند.که به لحاظ اهمیت می بایست مورد توجه قرار گیرد که بعضا موجب تخریب و آسیبهای جانی نیز می شوند.

در مواردی که ترک سازه ایی به وجود آمده است، آن عضو ترک خورده می بایست یا تخریب شود و از نو بازسازی گردد و یا اینکه در محل ترک به روش خاص دوخته شود.

انواع ترکهای ساختمان به لحاظ جهت به سه بخش افقی – عمودی – مورب دسته بندی میشوند.

 

ترکهای افقی :

ترکهایی که در راستای افق و در طول دیوار ایجاد میگردد ترکهای افقی گویند و معمولا به دو دلیل عمده بوجود می آیند

۱- به هنگام اجرای دیوار، استاد کار می بایست دیوار را تا ارتفاع نیمه از تراز انتهایی اجرا نماید و پس از خشک شدن و گیرش دیوار در مرحله بعد آنرا تا تراز ارتفاعی نهایی برساند.این ناپیوستگی در اجرا موجب نشست گرد و غبار خاک بر روی محل ناپیوسته دیوار می گردد.این گرد و غبار از جنس دانه های رس می باشد که حالت چربی دارند ودر صورتیکه استادکار قبل از اجرای نیمه دوم دیوار محل ناپیوستگی را از گرد و غبار نشوید پس از اجرا احتمال وجود ترک افقی در محل ناپیوستگی بسیار محتمل است.

۲- در صورتیکه دیوار در یک مرحله اجرا شود- طبق روش توضیح داده در بند یک نباشد- دیوار کمانش کرده و یا در اصطلاح دیوار شکم می دهد و موجب ایجاد ترک افقی در دیوار میگردد.

ترکهای عمودی :

ترکهایی که در راستای ارتفاع دیوار- عمود بر راستای افق- در دیوار ایجاد می شوند ترکهای عمودی نامیده می شوند.هنگامیکه عمق و یا عرض این ترکها زیاد و یا در اعضای دیگر سازه همچون سقف، کف و … ویا اینکه در سنگ قرنیز ادامه داشته باشند به دلیل اینکه ترک سازه ایی می باشد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

علل ایجاد ترکهای عمودی :

۱- ترکهای سازه ایی عمودی عمدتا به دلیل نبود شناژ قایم یا کمبود آن و ایجاد فاصله زیاد بین شناژها ایجاد و در اصطلاح عامیانه گویند دیوار کمر میشکند.

۲- در صورتیکه پی زیر دیوار حرکت کند ترکهای عمودی ایجاد مینماید.

۳- در اثر اجرای نادرست هشتگیر در تقاطع دیوارها ترکهای عمودی ایجاد میشود.

ترکهای مورب :

ترکهایی که معمولا زاویه ۴۵ درجه نسبت به راستای افق دارند، به ترکهای مورب معروف می باشند.این ترکها اغلب در اثر نشست دیوار ایجاد شده و نشانه شکسته شدن دیوار میباشد.این نوع از ترک بسیار خطرناک میباشد.

جهت تعیین محل نشست دیوار،ابتدا راستای ترک را معین کرده عمود بر راستای ترک به سمت پایین طرف نشست کرده دیوار را مشخص می نمایید.

ارسال دیدگاه