0
09113466696

محدودیت دمایی برای کارهای عمرانی

▪️ در دمای زیر ۵ درجه نباید با سنگ ساخت انجام داد.

▪️ در زیر ۵ درجه نباید بتن کار کرد.

▪️ دمای بتن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی معمولی حداکثر ۳۲ درجه می باشد.

▪️ دمای بتن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی حجیم حداکثر ۱۵ درجه می باشد.

▪️ ضد یخ تا دمای ۱۵- درجه کارایی دارد و کارش پایین آوردن دمای انجماد است.

▪️ در دمای کمتر از ۵- نباید میلگرد را خم زد. خم زدن به طور مکانیکی و سرعت متناسب به نوع فولاد و دمای محیط بستگی دارد.

▪️حداقل دمای عایق کاری و قیر کاری ۴ درجه می باشد کمتر از این مقدار مجاز نیست. قیر بالای ۱۷۵ درجه می سوزد.

▪️ برای جوشکاری دمای سطح کار برای جوش نباید کمتر از ۱۸- درجه باشد.

▪️ برای رنگ کردن سطوح فلزی ورنگ زدایی (برای جلو گیری از میعان بخار آب) دما باید ۳ درجه از نقطه شبنم محیط بالاتر باشد.
دمای انبار رنگ باید بین ۱۸ تا ۳۵ درجه باشد.

▪️ برای خم کاری با حرارت دمای فلز مابین ۵۰۰ تا ۶۵۰ درجه حفظ شود.

▪️ خم کاری در دمای محیط زمانی مجاز است که شعاع انحنا:

الف) در ورق ها: ۲۵ برابر ضخامت ورق
ب) در ناودانی ها و سپری ها: ۲۵ برابر ارتفاع جان
ج) در نبشی ها: ۴۵ برابر عرض بال واقع در صفحه خم

ارسال دیدگاه