0
09113466696

نکات حقوقی قرارداد پیمانکاری

کاربران عزیز ” ام سیویل ” در ادامه ۱۰ نکته در قالب ۱۰ سوال برای شما آماده کرده ایم :

سوال شماره ۱ : در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

جواب : به نظر کارگروه بر اساس ماده ۱۰۴قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی‌الحساب مودی می‌بایست ۳%مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.
لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

سوال شماره ۲ : در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

جواب : چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.

سوال شماره ۳ : آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول ۳%علی الحساب می باشد یا خیر؟

 جواب : هزینه حمل پرداختی اعم از این که به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول کسر ۳%مالیات موضوع ماده ۱۰۴قانون مالیات های مستقیم خواهد بود لیکن به موجب بخشنامه ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵-۲۱۱مورخ ۱۱/۱۱/۸۴سازمان امور مالیاتی کسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه که به رانندگان خودمالک وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات موضوع ماده فوق الذکر می باشد.

سوال شماره ۴ : آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر ۵%می‌باشد یا خیر؟

جواب : در هر صورت کارفرما مکلف به کسر و ایصال ۵%از مبلغ قرارداد می‌باشد.

سوال شماره ۵ : آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

جواب : در ماده ۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم کسر ۵%مالیات ازپیش پرداخت هادر ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حکمی وجود ندارد.

 سوال شماره ۶ : با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

 جواب : نیاز به مجوز قانونی دارد.

 سوال شماره ۷ : در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

جواب : شرکتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد ۵۹و ۷۷قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره ۱۰ماده ۵۳قانون مذکور اقدام نمایند.

سوال شماره ۸ : در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالی شناسایی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

جواب : درآمد پیمانکاری بر حسب پیشرفت کار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده ۱۰۵محاسبه می گردد.

سوال شماره ۹ : آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهیزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

جواب : شرکت ایرانی اعم از پیمانکار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد ۱۰۴، ۱۰۵و ۱۰۶مشمول مالیات می باشند لیکن در مورد پیمانکاران خارجی با رعایت تبصره ۲ماده ۱۰۷تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.

 سوال شماره ۱۰ : با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ ۱۲%قانونی است؟

 جواب : نسبت به قراردادهای منعقده تا پایان سال ۱۳۸۱ضریب ۱۲%مذکور در بند الف ماده ۱۰۷و نسبت به قراردادهای منعقده از اول سال ۱۳۸۲به بعد درامد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر(‌ طبق ماده ۱۰۶) تشخیص می گردد و در صورت علی الراس ضریب مربوط در جدول ضرایب مالیاتی اعمال خواهد شد.

ارسال دیدگاه