0
09113466696

نکات مهم در خصوص کنترل لوله کشی های ساختمان

آزمایش نشت شبکه لوله کشی آب مصرفی ساختمان، طبق بند ۱۶-۴-۹-۲ مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان الزامی است. پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمان پوشانده شوند. در هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد.
پس از خاتمه لوله کشی و قبل از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه های باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی به تدریج با آب پر شود و کاملا هواگیری شود. قبل از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله کشی به مدت حداقل دو روز پر از آب نگه داشته شود.

⚠️آزمایش باید با فشار آب و تلمبه مخصوص مجهز به فشار سنج با فشار حداقل ۱۰ بار انجام شود و فشار سنج در بالاترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود. مدت آزمایش یک ساعت است و در صورت بروز عیب، باید رفع عیب انجام شده آزمایش تکرار شود.

علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی، باید پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی، آزمایش فشار با آب انجام گیرد.
آزمایش لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان طبق بند ۱۶-۵-۵-۱ مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان الزامی است.
آزمایش لوله کشی در دو مرحله، قبل از نصب لوازم بهداشتی و بعد از نصب لوازم بهداشتی به مدت ۱۵ دقیقه انجام خواهد شد. قبل از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی نباید هیچ یک از اجزای لوله کشی با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود. به هنگام آزمایش باید تمام اجزای لوله کشی فاضلاب آشکار و قابل بازرسی باشد.

آزمایش با آب به صورت قسمت به قسمت (یا یکجا) انجام خواهد شد. فشار آزمایش ۳ متر ستون آب (۳/۰ بار) است و در خلال آن هیچ یک از قطعات و اتصالات نباید از خود نشت نشان دهند (تست شامل لوله هواکش نمی شود). آزمایش نهایی با هوا انجام می شود و در خلال آن لوله هواکش و لوله تخلیه مسدود و هوا با فشار ۲۵ میلی متر ستون آب (۰۲۵/۰ بار) به شبکه تزریق می شود که به مدت ۱۵ دقیقه نباید از خود کاهش فشار نشان دهد.

ارسال دیدگاه