0
09113466696
محتوای کتابهای آموزشی
hmp9ypmn4s7zuwmjfh5x

آموزش اصول صورت وضعیت نویسی براساس فهرست بهای ابنیه

در این آموزش با مبانی و اصول صورت وضعیت نویسی پروژه های عمرانی براساس فهرست بها ابنیه آشنا می شوید فصل اول: عملیات تخریب فصل دوم: عملیات خاکی با دست فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین فصل چهارم: عملیات بنایی ...
ht1n0ypdfu3rtowtwte

آموزش تهیه صورت وضعیت و تعدیل با نرم افزار تکسا

آموزشی کامل و گام به گام از تهیه صورت وضعیت و تعدیل با نرم افزار بسیار عالی تکسا
۵jynf49s4ljxnr9j585

آموزش تهیه صورت وضعیت

صورت وضعیت به اسناد فنی و مالی اطلاق می گردد که در انتهای هر دوره کارکرد توسط پیمانکار تهیه و جهت بررسی به مشاور یا دستگاه نظارت تحویل داده می شود که پس از تایید هزینه انجام کار به پیمانکار ...
an8ylej5jyu9vsh6uyho

کتاب سبز اشتو : طرح هندسی راه (ترجمه فارسی )

مهندسین راه، همانند طراحان راه، در تدارک نیازهای رهنوردان با حفظ یکپـارچگی بـا محـیط اطـراف راه میباشند. طراحی راهها نیازمند مرجع جامع و مشترکی بـرای طراحـی یـک شـبکه یکپارچـه واحـد مـیباشـد. خط مشیهای ارایه شده در آییننامه طرح هندسـی راه ...
Screenshot 2019-03-17 21.57.50

کتاب آموزش گام به گام متره و برآورد ساختمان بتنی

متره عبارت است “از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده” محاسبات متره در جدول های مخصوص انجام می ...
1 2 3 8