0
محتوای آموزش آباکوس

بیست و سه مثال کاربردی در ABAQUS

برخی از محتویات این مجموعه به شرح زیر است: ۱- راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزار ABAQUS/CAE ۲-تحلیل خرپا با نرم افزار ABAQUS ۳- بررسی ارتعاشات یک سیستم لوله ۴- تحلیل خطی کمانش یک صفحه ۵- بررسی تمرکز ...

راهنمای مدلسازی با نرم افزار ABAQUS

این فایل ۳۰۰ صفحه ایی شامل مطالب زیر است: ۱- معرفی قابلیتهای نرم افزار ABAQUS ۲- تحلیل تیر طره سه بعدی تحت بار گسترده ۳- آنالیز انتقال حرارت در یک صفحه ۴- تحلیل دوبعدی  خرپا ۵- تحلیل کمانش ستون ۶- ...