0
محتوای آموزش کنترل دریفت در ایتبس 2015 مطابق با ویرایش4 آیین نامه 2800

آموزش کنترل دریفت در ایتبس 2015 مطابق با ویرایش4 آیین نامه 2800

کنترل تغییر مکان جانبی یا تغییر مکان نسبی که به کنترل دریفت معروف است یکی از کنترل های مهم استاندارد ۲۸۰۰ بعد از انجام تحلیل سازه و قبل از طراحی می باشد. در این جزوه روند کار طبق استاندارد ۲۸۰۰ ...