0
محتوای آيين نامه زلزله 2800
جزوه دوره کاربردی آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ویرایش ۴

جزوه دوره کاربردی آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ویرایش ۴

آنچه در این فایل ۸۶ صفحه ای ارائه شده است به اختصار شامل : روش های طرح سازه ها در برابر زلزله بررسی ضوابط ویرایش چهارم مقایسه ضوابط ۲۸۰۰ با ۷ ASCE نکات اجرایی، عملیاتی در محاسبات نحوه اعمال برخی ...