0
محتوای اجرای سازه بتنی
نکات حائز اهمیت در اجرای سازه بتنی

نکات حائز اهمیت در اجرای سازه بتنی

🔸باید توجه داشت که خم میلگرد ها به طرف پائین یا داخل المان و خارج از ناحیه پوشش بتنی قرار داشته باشد. 🔸عملیات جوشکاری میلگردها در محیطی با دمای زیر ۱۸- درجه سلسیوس مجاز نیست. 🔸بعد از پایان پذیرفتن جوشکاری ...