0
محتوای اجرا

نکات حائز اهمیت اجرا و نظارت

-دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم تا پی ادامه داشته باشند. -ساخت شالوده شیبدار به هیچ وجه مجاز نیست. -عرض کرسی چینی باید حداقل  سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد. -درصد افت وزنی آجر نباید بیش از  باشد. -قطر ...