0
09113466696
محتوای اسلاید های اجرایی
اسلاید های اجرایی تاسیسات مکانیکی

اسلاید های اجرایی تاسیسات مکانیکی

در این فایل تعدادی اسلاید بصورت تصویری ارائه شده است که در آن نحوه صحیح اجرای برخی از قسمت های تاسیسات مکانیکی در ساختمان نشان داده شده است.