0
محتوای اصطلاحات کارگاهی

اصطلاحات کارگاهی مهندسین

🔶آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت 🔹آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها 🔶آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر 🔹آب چین : دوقاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان 🔶آجر چهارگوش ...

آشنایی با اصطلاحات کارگاهی مهندسین ناظر

آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر آب چین : دوقاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند آن آجر چهارگوش ...