0
محتوای الزامات قالب بندی

الزامات قالب بندی

۱️⃣ تمیز بودن و عدم انحنا در قالب، درزبندی مناسب جهت جلوگیری خروج شیره بتن ، اغشته نمودن قالب (روغن کاری) قبل از بکارگیری جهت عدم چسبندگی بتن به قالب (تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آلودگی آرماتور سفره تحتانی با ...