0
محتوای انواع کاربری زمین

انواع کاربری زمین براساس طرح های جامع و طرح تفصیلی شهری

📌کاربری مسکونی : کاربری مسکونی، در مورد بنایی صدق می­کند که برای سکونت است و افرادی در آن زندگی می کنند و یا در باره زمینی است که این پتانسیل را دارد. این نوع از املاک نیز سه گونه اند ...