0
09113466696
محتوای باربرف
راهنمای ایمنی بارهای برف

راهنمای ایمنی بارهای برف

هدف راهنمای ایمنی بار برف از سری مجموعه های مدیریت خطر، این است که اطلاعاتی پیرامون خطرات یک وضعیت برفی را برای ساختمانها در اختیار سازندگان بنا قرار داده تا با این اطلاعات اقدامات پیشگیرانه را قبل از شروع فصل ...