0
محتوای بافت ناپایدار

بافت فرسوده و بافت ناپایدار چیست؟

🔶بافت فرسوده به بلوک هایی اطلاق می‌شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند: 🔸۱٫ ناپایداری: ۵۰% از بناهای موجود در بلوک ناپایدار بوده و از استحکام لازم برخوردار نباشند. 🔸۲٫ نفوذناپذیری: حداقل ۵۰% معابر بلوک دارای عرض کمتر ...