0
محتوای بتن ریزی سقف

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی در اسکلت فلزی و بتنی کنترل ابعاد و اندازه های سازه بسیار حیاطی است و از آنجایی که ناظر موظف است قبل از پوشیده شدن هر قسمت از سازه بتنی توسط بتن ...