0
محتوای برآورد میزان الکترود مصرفی

برآورد میزان الکترود مصرفی در اسکلت فلزی

*** هر یک عدد الکترود نمره ۴ به طول ۳۵ سانتی متر در جوشکاری ستون های دوبل با بعد جوش ۱ سانتی متر، فاصله ای به طول حدودا ۲۰ سانتی متر به صورت ممتد جوش می نماید. *** هر بسته ...