0
محتوای بررسی انواع ترک ها

بررسی انواع ترک ها

انواع ترکها : ۱- سازه ایی ۲- غیر سازه ایی معمولا ترکهای با عرض و عمق کم ترکهای غیر سازه ایی هستند و از اهمیت زیادی به لحاظ تخریب ساختمان و خطرات جانی برخوردار نیستند ولی ترکهایی با عرض ۱٫۵ ...