0
محتوای بهسازی لرزه ای فولادی

بهسازی لرزه ای ساختمان ۶ طبقه فولادی

مشخصات پروژه پروژه مورد بررسی یک ساختمان ۶ طبقه با سازه فولادی میباشد. کاربری تمامی طبقات به استثناء طبقه اول که پارکینگ میباشد، مسکونی است. محل ساختمان در شهر سنندج و با خطر لرزهخیزی نسبی زیاد میباشد. ساختمان برروی خاک ...