0
محتوای بهسازی لرزه ای

بهسازی لرزه ای ساختمان ۶ طبقه فولادی

مشخصات پروژه پروژه مورد بررسی یک ساختمان ۶ طبقه با سازه فولادی میباشد. کاربری تمامی طبقات به استثناء طبقه اول که پارکینگ میباشد، مسکونی است. محل ساختمان در شهر سنندج و با خطر لرزهخیزی نسبی زیاد میباشد. ساختمان برروی خاک ...

آموزش تحلیل پوش اور و تعاریف مفصل ها با نرم افزار sap2000 بصورت گام به گام

آموزش تحلیل پوش اور و تعاریف مفصل ها با نرم افزار sap2000 بصورت گام به گام پروژه درس بهسازی لرزه ای می باشد.سازه مورد بررسی فولادی است و بر اساس نقشه های اجرایی المان های تیر و ستون دارای مشخصات ...