0
محتوای بیمه نامه ساختمان

انواع بیمه نامه های پروژه های ساختمان و نکات مهم و ضروری

⚠️الف) بیمه ساختمان های مجاور (۶ماهه-مالی و جانی و اغلب برای گودبرداری استفاده میشود) ⚠️ب) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان(۵نفر کارگر بدون نام). ✅اقدام های مهم و الزامی در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان: 🔸۱: ...