0
محتوای تاخیرات پروژه

تاخیرات پروژه چیست؟

تاخیرات پروژه: تقاضل زمان پایان واقعی و پایان قراردادی پروژه تاخیرات = تاخیرات مجاز + تاخیرات غیر مجاز تأخیرات غیر مجاز: تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار، مانند تعلل در انجام فعالیت‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده یا تاخیر در شروع یا ...