0
09113466696
محتوای تاخیر پروژه
عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

این پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی و مرور تجربیات موجود خارجی و داخلی به بیان روشهای متداول به منظور شناسایی علل مختلف تأخیر پروژههای عمرانی پرداخته است. مجموعه شاخص های استفاده شده جهت تشخیص علل تأخیر پروژههای عمرانی مشتمل بر۱۹۰ ...