0
محتوای جرثقیل

فیلم آموزشی طراحی تیر حمال جرثقیل به همراه جزوه

از ادامه مطلب می توانید جزوه به اضافه ۲ فیلم کوتاه تهیه شده از نرم افزار SAP جهت طراحی تیر حمال جرثقیل دانلود نمایید. روش کار استفاده از قابلیت خط تأثیر در نرم افزار می باشد. در این رابطه توصیه ...