0
09113466696
محتوای جزوه خلاصه شده روسازی

دانلود جزوه روسازی

دراین جزوه به طور خلاصه در مورد مباحث روسازی صحبت شده است که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد. فصول این جزوه شامل: فصل اول : مقدمه و تاریخچه فصل دوم : سابگرید.بستر سازی فصل سوم : زیراساس و مصالح ...