0
محتوای جزوه خلاصه شده روسازی

دانلود جزوه روسازی

دراین جزوه به طور خلاصه در مورد مباحث روسازی صحبت شده است که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد. فصول این جزوه شامل: فصل اول : مقدمه و تاریخچه فصل دوم : سابگرید.بستر سازی فصل سوم : زیراساس و مصالح ...