0
محتوای جزوه دست نویس مهندسی زلزله
جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته دکتر محمدرضا تابش پور

جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته

در ادامه با جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته دکتر محمدرضا تابش پور (دانشگاه صنعتی شریف) در خدمت شما هستیم. این جزوه ۱۷۰ صفحه ایی بسیار کامل بوده و سعی شده تمامی مباحث در آن گنجانده شود.