0
محتوای حریم راه

حریم راه

💠به کل اراضی که بین حد نهائی تا محور راه (آکس راه) در طرفین اختصاص می یابد حریم راه گفته می شود. ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع ۱۰۰ متری از انتهای حریم قانونی راهها و راه آهن ...