0
محتوای حسن انجام کار

نشریه 4311 “شرایط عمومی پیمان ” برای گوشی های اندروید

در این بخش شرایط عمومی پیمان که دانستن آن برای هر مهندس و پیمانکار لازم است بصورت نرم افزار گوشی های اندرویدی قابل دسترس می باشد.