0
09113466696
محتوای درس راهسازی
فایل کلاسی درس راهسازی

فایل کلاسی درس راهسازی

در این بخش فایل کلاسی درس راهسازی که یک جزوه بسیار کامل برای هر انچه که برای راهسازی لازم است، معرفی میگردد. این جزوه ۱۱۴۹ صفحه ایی توسط گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی تهران تهیه شده است. مطالب ارایه ...