0
09113466696
محتوای دیافراگم سقف

ورکشاپ آشنایی با دیافراگم سقف

در این آموزش با تعریف دیافراگم و انواع سقف آشنا خواهبد شد و همچنین نحوه مدل سازی دیافراگم در ایتبش آموزش داده میشود.