0
محتوای روسازی

دانلود جزوه روسازی

دراین جزوه به طور خلاصه در مورد مباحث روسازی صحبت شده است که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد. فصول این جزوه شامل: فصل اول : مقدمه و تاریخچه فصل دوم : سابگرید.بستر سازی فصل سوم : زیراساس و مصالح ...