0
09113466696
محتوای روش اجرایی

دانلود فایل تصویری روش اجرایی دیوار دیافراگمی

در این فایل بصورتی تصویری و کامل به جزییات سازه ایی و اجرایی دیوار دیافراگمی پرداخته شده است.