0
محتوای زلزله القایی
زلزله القایی (زلزله مصنوعی)

زلزله القایی (زلزله مصنوعی)

یکی از عمده ترین عوامل ایجاد کننده زلزله های مصنوعی( زلزله القایی )  مخازن و دریاچه های سدهای بزرگ میباشد که مخازن آنها بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ متر عمق دارند. در حقیقت انسان با ایجاد سد بر روی رودخانه، ...