0
محتوای زیر سازی جاده ها

زیر سازی جاده ها و معابر

یکی از عوامل موثر در طراحی و ساخت مسیرهایی که از زمینهای سست عبور میکنند تقویت و تثبیت بستر راه می باشد که در صورت عدم دسترسی به بستر مناسب ، روسازی راه نیز به تدریج در حد فاصل بستر ...