0
09113466696
محتوای ساخت ساز
نكات كاربردى و مهم در خصوص ساخت ساز ها،تخلفات و بررسی کمسیون ماده 100

نکات کاربردى و مهم در خصوص ساخت ساز ها،تخلفات و بررسی کمسیون ماده ۱۰۰

🔶گواهی پایان کار: تشکیل پرونده وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید یک سری مدارک آماده و تحویل شهرداری شود: 🔸اول : فرم تکمیل شده درخواست پایان کار پروانه ساختمان 🔸دوم: رسید پرداخت عوارض نوسازی اگر ساخت و ساز برای ...