0
محتوای سد

مقاله: ارزیابی روابط شکست آنی سد و تعیین دبی پیک با مدل عددی سه بعدی

نویسند‌گان: - استادیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی - دانشجوی کارشناس یارشدعمران سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلیbakhshandeeh@gmail.com   خلاصه مقاله: پدیده شکست سد از جمله حوادثی است که بدلیل خطرات جانی برای بشر ...