0
محتوای سرامیک

تفاوت های میان کاشی و سرامیک

کاشی به اقلامی گفته می شود که فقط برای کار بر روی دیوار است و  نمی توان به هیچ وجه از آن برای کف استفاده کرد زیرا استحکام لازم برای  کف را دارا نیست. مقاومت کاشی در برابر فشار و ...