0
09113466696
محتوای سقف شیبدار

بارگذاری بار برف سقف های شیبدار

فایلی که برای شما اماده کرده ایم توسط مهندس سید صادق علوی تهیه شده است.با کمک این برنامه که تحت اکسل است می توانید بارگذاری بار برف سقف های شیبدار را انجام بدهید. این برنامه قابلیت محاسبه بار برف وارده ...