0
محتوای سیستم برق خورشیدی خانگی

سیستم برق خورشیدی خانگی و محاسبه تقریبی هزینه آن

🔶سیستم برق خورشیدی مورد استفاده در یک خانه: 🔸متصل به شبکه (On Grid) در سیستم متصل به شبکه برق تولید شده از انرژی خورشید به شبکه برق سراسری تزریق خواهد شد. در حقیقت در این سیستم کاربر برق تولیدی خود ...