0
محتوای صدور پروانه ساختمان

مزیت های دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمان

فرآیند زمان‌بر اخذ جواز ساخت با دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی تسهیل می‌شود. شهرداری تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر یک پروسه صدور پروانه ساختمانی را متحول می‌کند به این صورت که سازنده‌ها دریک مسیر جدید صدور جواز ...