0
محتوای صورت وضعيت موقت

مراحل رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت موقت

-در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرائی، دستور کارها و صورتمجالس است اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می ...