0
محتوای طراحی ساختمان 4 طبقه فولادی

طراحی ساختمان 4 طبقه فولادی با سقف کامپوزیت

ساختمان چهار طبقه فولادی با قاب خمشی و سقف مرکب میباشد در فایل زیر به تفصیل مراحل طراحی ساختمان آورده شده است.